call Us
Sunați-ne + (373) 69 138 924
location
Locație Constantin Stamati St 10, Chișinău
069138924

LICEU

Liceul Da Vinci

    Instituția Privată Liceul „Da Vinci” desfășoară, în scopul menționat, pentru elevii din clasele primare și părinții lor, acțiuni cu caracter instructiv, extradidactic, cultural, psihologic și consultativ.
    Toate acțiunile au ca repere fundamentale valorificarea capacităților individuale, tradițiilor naționale, asigurând astfel idealul educațional al Republicii Moldova (art. 6, Cod Educație).

        Rețeaua de clase preconizată (anul 2021-2022)

Reteaua de clase preconizata

Astfel, oferim:

 • Facilităţi garantate de instruire precum:
  • desfăşurarea procesului în clase cu un număr de elevi (până la 22 de elevi);
  • distribuirea în subgrupe la studierea informaticii, a limbilor străine, a educației tehnologice;
  • bibliotecă, în așa mod ca să fie asigurat accesul elevilor și profesorilor la informare și studiu în spațiul școlii;
  • săli de sport;
  • cabinet medical;
  • asistență psihopedagogică;
  • program de meditații;
  • registru electronic, completat săptămânal, care reflectă dinamica rezultatelor școlară a elevului și alte date relevante;
  • program de burse de merit pentru elevii cu performanțe academice;
 • Servicii educaționale de calitate și activități extracurriculare variate, centrate pe nivelul de interes al fiecărui copil:
  • abordarea diferenţiată/individuală a elevilor, în cadrul orelor de curs, a orelor de consultaţie şi de recuperare în baza unui program individual;
  • consiliere şcolară, servicii de sprijin pentru copiii cu dificultăţi de adaptare şcolară etc.
  • evaluarea obiectivă/ credibilă a succeselor şcolare ale fiecărui elev, într-un sistem de evaluare bazat pe analiza psihometrică şi logistică modernă;
  • un pachet variat de ore opționale, centrate pe nivelul de interes al fiecărui copil;
  • activități extracurriculare variate: sport (tenis, baschet, volei, fotbal, înot, gimnastică), dans, muzică instrumentală (vioară, chitară, tobe), cor, artă decorativă aplicată, design, ikebana, artizanat, pictură, grafică, public speaking, dezbateri educaționale, activități de cercetare la disciplinele de studii etc.

Date statistice ale rezultatelor școlare pentru anul 2020-2021:
Treapta liceală

Rezultate comparative la examenul de bacalaureat, ultimii 3 ani

Admitere în treapta liceală

Se anunță admiterea în treapta liceală în anul de studii 2021 - 2022 în conformitate cu prevederile
Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal.
Se aprobă calendarul concursului de admitere în sesiunea 2021, după cum urmează:
I etapă:

 • concursul de admitere se va desfășura în data de 12 - 30 iulie 2021;
 • 12 - 23 iulie - depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
 • 26 - 27 iulie - concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs, care este de 8,00);
 • 28 iulie - anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 29 - 30 iulie - prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu;
II etapă:
 • concursul de admitere se va desfășura în data de 9 - 17 august 2021;
 • 9 - 11 august - depunerea actelor pentru înscrierea la concurs;
 • 12 august- concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși în baza mediei de concurs/ disponibilității de locuri);
 • 13 august- anunțarea rezultatelor concursului de admitere;
 • 16 - 17 august - prezentarea raportului privind rezultatele sesiunii de admitere în liceu;
Comisia instituțională de admitere în învățământul liceal are următoarele atribuții:
 • afișează la panoul informațional și pe pagina web a instituției către începutul și sfârșitul fiecărei etape de admitere locurile disponibile;
 • organizează admiterea în instituția de învățământ respectivă, în conformitate cu prevederile Metodologiei;
 • primește și înregistrează cererile de înscriere la concurs și setul de acte necesar;
 • verifică actele prezentate de candidați;
 • calculează corect media de concurs în baza formulei de calcul indicată
 • eliberează o recipisă candidatului în care indică actele depuse și media de concurs;
 • afișează, în ultima zi de primire a actelor, lista cu situația cadidaților la admitere;
 • stabilește candidații în ordinea prevăzută de Regulament;
 • elaborează procesul-verbal al rezultatelor înmatriculării în limita numărului de locuri stabilit
 • întocmește și afișează, după aprobarea de către Președintele comisiei instituționale de admitere, listele finale ale elevilor admiși în instituție;
 • prezintă spre aprobare Consiliului Profesoral lista finală a candidaților admiși la studii liceale;
 • întocmește Raportul ( format Excel) cu privire la rezultatele admiterii;
 • prezintă datele pentru a elabora ordinul directorului cu privire la înmatricularea elevilor în clasa a X-a, la care se anexează listele finale cu elevii admiși, în ordine descrescătoare;

Sunteți gata să trimiteți copilul la aventura
de învățare pe tot parcursul vieții?

Cu o practică reflexivă în explorarea Adevărului, Frumosului şi Binelui, profesorii noștri sunt constructivişti, cu dragoste pentru oameni, preocupați de o învățare motivantă şi semnificativă şi de o înțelegere în profunzime a proceselor şi fenomenelor. Aceștia au gândire creativă și imaginație, sunt comunicatori eficienți, pasionați de povești, răbdători și cu simțul umorului și lucrează în echipă.
TOTUL ÎNCEPE AICI